• image desc
 • image desc
 • image desc

Vindkraftsfakta

 • Vindkraften producerade 2017 18 TWh (2012 ca 7 TWh) i Sverige. Detta motsvarar drygt 11% av den totala elproduktionen.
 • Enligt energiorganet IEA's Livs Cykel Analys, LCA, så är det i genomsnitt följande koldioxidutsläpp per kWh från energislagsv:

  - Kolkraftverk 439 g/kWh
  - Kärnkraft 124 g/kWh
  - Storskalig vattenkraft 60 g/kWh
  - Vindkraft 5 g/kWh
 • Vindkraftverk påverkar fåglar mindre än människor. Glasfönster och katter ger 100 tusentals ggr fler fågeldöd än vindkraftverk. Fåglar har i allmänhet inga problem att navigera runt verken.
 • Lika är det med fiskar, hittills så har betongelement i havsmiljö varit ett ypperligt lekområde för fiskar som inte påverkas av eventuella vibrationer från verken.
 • Påstående: "Det blir dyrare el med vindkraft".

  Detta har i praktiken hittills inte varit fallet, visar flera studier i Holland och Danmark, eftersom vindkraftsenergin i grunden är gratis. Hur många vindkraftsproducenter kommer att stänga av sina vindkraftverk om det blåser mycket tror ni? Hur ofta måste vindkraften stängas helt plötsligt med 1200 MW för revidering? Sådana prishöjande effekter lär vi inte se tack vare att vindkraftverken har så många fler ägare, marknaden kommer att bli friare än vad den är idag. Därav mer stabil prisbild. Produktionen från vindkraft går att förutse med meteorologiska rapporter, och alternativen är anslutning till andra verk som det blåser hos. Bättre ledningar transporterar energin därifrån den produceras mest för tillfället.

  Vindkraftverken har utvecklats och har fortfarande stor utvecklingspotential, speciellt i Sverige. Certifikaten ger vindkraften lite mer betalt (14,5 öre/kWh 2012-03-16), de som belastar miljön med utsläpp och global uppvärmning måste köpa utsläppsrätter. Verkliga kostnader och ekonomiska kostnader måste gå hand i hand för att det inte skall bli bakslag och det är frågan om vi har detta enligt nedanstående påstående:

  - Vindkraftverk tar energin från vinden, ingen påverkan. Får betalt med certifikatsystemet 15 år.

  - Vattenkraften tar energin från vattenhöjden, ingen påverkan. Får betalt med certifikatsystem och ofta byggs gamla anläggningar om för att få betalt med certifikatsystemet, fastän effekten inte har ökats i motsvarande grad och behovet kanske inte var så stort.

  - Kärnkraften får energin från en fysikalisk process som är omöjlig att återskapa och som fysikaliskt ökar den globala uppvärmningen på ett sätt genom frigörelse av energi som lagrades i begynnelsens "Big Bang" och inte går att återföra utan en ny "Big Bang". Betalar inte för sitt "energiutsläpp" i certifikatsystemet. Varför? Betalar den hantering av avfall i 100 000 år framåt? Betalar den att en resurs förbrukas för alltid för alla framtida generationer? Är uranpriset det rätta egentligen?

  - Kolkraften frigör energi som lagrades på dinosauriernas tid men också med tillökning av kolodioxid som har en viss effekt på utsläppet av energin i rymden igen. Betalar för sitt energiutsläpp, men främst koldioxidutsläpp med utsläppsrätter.

  Sammanfattning: Vindkraft är ett av de absolut billigaste sättet att få fram erforderliga mängder el och som inte kommer att påverka vår och framtida generationer mer än positivt. Det bildas inga restprodukter som kan användas till massförstörelsevapen.
 • Intäkter från vindkraft är främst elpriset, sedan tillkommer certifikat, som kostar slutanvändaren något öre/kWh och är en avgift på miljöbelastande enerigproduktion (ej kärnkraft), men ger vindkraftsproducenten 10-25 öre. Inga statliga bidrag betalas ut till majoriteten ägare av landbaserad vindkraft i Sverige. Certifikaten gäller i 15 år från verket tas i produktion. Förutom certifikaten kan nätbolaget betala ut något öre kWh i nätnytta för att vindkraften hjälper till att hålla uppe nätkvaliteten. Detta innebär att den reaktiva effekten minskas ute på näten och spänningskvalitén förbättras.
 • Påstående: "Energin som går åt att tillverka ett vindkraftverk fås aldrig tillbaka under vindkraftverkets livslängd".
  Detta är helt fel och de flesta anläggningar producerar sin energikonsumtion inom 6 månader, många på 4 månader.
 • Påstående: "Vindkraften kan inte leverera el med någon säkerhet eller när det behövs".
  Det är förvisso sant att det inte alltid blåser, men det är sällan att det inte blåser överallt. Det är viktigt att elnätet byggs ut mellan länderna så att överföring kan ske. Ibland ger danskarna bort sin el energi gratis, pga överskott och då är det bra att ha lite ledningar. Detta bör regeringar och länder samarbeta om, se detta som en spännande utmaning, så att vi får ett ännu bättre system. Det är därför också viktigt att vi har vindkraftsproduktion i hela landet. Vindarna kan förutsägas i meteorologiska rapporter, så vetskapen om mindre eller högre produktion lär inte komma så plötsligt. Vindkraftverken behöver ej heller aldrig stängas av alla samtidigt för uppgradering, revidering eller snabbstoppas allihopa pga tekniska av fel.
 • Livslängden på vindkraftverk. Vindkraftverken håller normalt i 20-25 år med lite reparationer, men sedan kan de enkelt uppgraderas de med, för förmodligen vill man sätta upp något ännu bättre då. Ibland vill man t o m uppgradera tidigare eftersom det redan kan löna sig. De senaste 20 åren har produktionen i ett vindkraftverk mer än fördubblats.